[PL] Kiksy 02 uruchomienie i klops

  1. Próbowałem uruchomić system na pececie i na maku ciągle się zawiesza

Może to lepsze zdjęcie

Disable USB3.

Nie rozumiem, mam to wylączyć na płycie głównej?
To było uruchomione na dwóch różnych komputerach. Starym maku mini 2012 z uefi 2,3 GHz Intel Core i7 i nowszym i7-3*** na którym normalnie pracuję.
Na maku nawet nie bardzo jest bios efi.

Dopisek
Sprawdziłem na maku nie mam usb3 wtedy jeszcze nie było

Your problem is shown in the first line: “PANIC: Did not find any boot partitions”. What this means in simpler terms is that Haiku doesn’t know where to find the startup volume. And I’ve run into this problem when testing hardware as well. There are several things that can help with it.

  • Try turning off USB 3 from your system configuration (may be BIOS or EFI depending on what machine you have), and enable legacy disk support. If “high speed” or optimized ports are on, or a similar setting that may affect your external and internal drives, please try disabling those as well.
  • If you’ve tried all this, try verifying the USB drive is bootable. The easiest way is of course to find a secondary machine that is supported by Haiku, although using qemu should also work. Umount any active volumes, then simply point -hda to where your disk is. On Gnu/Linux, this would be something like /dev/sda1.
  • Maybe try a DVD. Some machines that don’t support booting via USB should work with a writable.

Hope this helps. :slight_smile: Google Translate in Polish below:

Twój problem jest wyświetlany w pierwszym wierszu: “PANIC: Nie znaleziono żadnych partycji rozruchowych”. Oznacza to w prostszy sposób, że Haiku nie wie, gdzie znaleźć wolumin startowy. I napotkam ten problem również podczas testowania sprzętu. Jest kilka rzeczy, które mogą w tym pomóc.

* Spróbuj wyłączyć USB 3 z konfiguracji systemu (może to być BIOS lub EFI w zależności od posiadanego komputera) i włącz obsługę starszych wersji dysków. Jeśli włączone są “szybkie” lub zoptymalizowane porty lub podobne ustawienia, które mogą wpływać na dyski zewnętrzne i wewnętrzne, spróbuj również je wyłączyć.
* Jeśli próbowałeś tego wszystkiego, spróbuj sprawdzić, czy napęd USB jest bootowalny. Najłatwiej jest oczywiście znaleźć drugą maszynę obsługiwaną przez Haiku, chociaż użycie qemu również powinno działać. Umów dowolne aktywne woluminy, a następnie po prostu wskaż -hda, gdzie znajduje się twój dysk. W systemie Gnu / Linux będzie to coś w stylu / dev / sda1.
* Może wypróbuj DVD. Niektóre komputery, które nie obsługują rozruchu przez USB, powinny działać z możliwością zapisu.

Mam nadzieję że to pomoże. :slight_smile:

Yes; the options are accessible through the system configuration tool your computer uses. On HP, this is usually accessed through F10. If Legacy Boot is off, you may need to press Esc first.

Other PC OEMs may use Esc, F2, F6, F12, or other keys. Definitely do a web search for the key yours uses, as it may vary.

As a side note, if you have a Mac, and the USB stick or DVD cannot boot, your best bet is to try to try to reset parameter RAM, then boot through the Startup Disk Chooser via the alt/option key or use a tool like rEFInd, as there isn’t a ‘BIOS’ on the Mac.

Finally, as a last note, any built-in/system configuration tools are separate from the boot options Haiku or another operating system uses at startup. So, the startup options you get at the boot menu by pressing Shift are not the same as the above.

Again, hope this helps. And again, translated with Google Translate for you. :slight_smile:


Tak; opcje są dostępne za pomocą narzędzia konfiguracji systemu używanego przez komputer. W przypadku HP zwykle jest to dostępne przez F10. Jeśli Legacy Boot jest wyłączony, możesz najpierw nacisnąć Esc.

Inni producenci OEM komputerów mogą używać klawiszy Esc, F2, F6, F12 lub innych kluczy. Zdecydowanie wykonaj wyszukiwanie w sieci dla klucza, którego używa twój, ponieważ może się on różnić.

Na marginesie, jeśli masz Maca, a pamięć USB lub DVD nie może się uruchomić, najlepiej jest spróbować zresetować pamięć RAM parametru, a następnie przeprowadzić rozruch za pomocą Startup Disk Chooser za pomocą klawisza alt / option lub użyć narzędzia jak rEFInd, ponieważ na Macu nie ma “BIOSu”.

Na koniec, jako ostatnia uwaga, wszelkie wbudowane / systemowe narzędzia konfiguracyjne są oddzielne od opcji rozruchowych, które Haiku lub inny system operacyjny używa podczas uruchamiania. Tak więc opcje uruchamiania dostępne w menu startowym przez naciśnięcie Shift nie są takie same jak powyższe.

Ponownie, mam nadzieję, że to pomaga. I znowu przetłumaczone za pomocą Tłumacza Google. : slight_smile:

1 Like

Niestety system nie pozwala założyć nowego wątku będzie zatem bałagan

  1. Kiedy otwieram dwa okna i są one sklejone i potem zamykam lewe to zostaje kawałek belki prawej
    Niedorobka i to duża

problem-FdX7LB4XBGLH9kGqmN3ZHqCrfHBXhk7RWCJD37GIBLIslosTYusaquZaIS7w9HBJuYLGoKcUUf3GrXth1XclFg%3D%3D

Niestety jak pisałem:

W Maku nie ma opcji wyłączenia USB3
na pececie po wyłączeniu USB dostaję czarny ekran. Nadal nie jestem w stanie uruchomić haiku natywnie na komputerze.

Opcja DVD też nie jest możliwa, nie mam dvd

Kup zewnętrzny napęd DVD.

English for non-native:

Buy external DVD